utorok 14. mája 2019

Staršie exekúcie budú zastavené. Exekútori nesúhlasia.

Novela zákona, ktorá by mala prísť do platnosti v januári 2020, hovorí o možnosti zastavenia exekúcií starších ako päť rokov. Ide v prvom rade o exekúcie, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa účinných predpisov do 31. marca 2017 s tým, že u dlžníka sa počas doby trvania exekúcie nezistil majetok, ktorý by slúžil aspoň na úhradu trov exekučného konania. Minister spravodlivosti od tohto úkonu sľubuje likvidáciu nemajetných exekúcií vo výške približne 2,6 milióna eur, ktoré momentálne zaťažujú slovenské súdy.

Exekútori nesúhlasia, dlžníci sa tešia

Novela zákona získala tvrdú kritiku od Slovenskej komory exekútorov, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a tieto zmeny považujú za neprijateľné. Podľa nich ide o nespravodlivosť voči dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje podlžnosti a naopak pomáha tým, ktorí svoje dlžoby z rôznych príčin odmietajú alebo nie sú schopní splácať.

Podľa ministra spravodlivosti však nejde o škrtanie dlhov, ale o odbremenenie súdov, ktoré by nemali spravovať cudzie pohľadávky, ale v prvom rade súdiť. Legislatíva by mala pomôcť odbremeniť súdy od spisov, v ktorých sa nič nevymáha.

Dlžníci v takzvanej “dlhovej pasci”, voči ktorým sú dlhodobo vedené exekučné konania alebo majú exekučné konanie staršie ako 5 rokov, začaté pred 1. aprílom 2017 a nedisponujú majetkom, ktorý by pokryl náklady na trovy exekučného konania, tak svoj dlh splácať nebudú. Je však možné voči nim podať opätovný návrh na exekučné konanie podľa nových pravidiel.

Nejde o exekučnú amnestiu

Návrh novely zákona berie na ohľad aj exekúcie, ktoré by do tejto zmeny nespadali. Ide najmä o vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne na poistnom, zdravotnej starostlivosti a prerozdelenia poistného spolu s úrokmi z omeškania. Pohľadávka ani dlžoba v tomto prípade nezaniká a je možné podať opätovný návrh na exekučné konanie voči dlžníkovi, avšak podľa nových pravidiel.

Chronickí dlžníci dostanú šancu

Ministerstvo podporí dlžníkov, aby sa mohli pridať do legálneho pracovného procesu, vďaka čomu by sa ich opätovné dlžoby mohli vďaka prispievaniu do systému sťahovať z ich príjmu. Dlžníci, ktorí túto šancu mať nebudú, majú stále možnosť vymaniť sa z dlhov vyhlásením osobného bankrotu.

Zatiaľ však nie je zrejmé, ako bude na vzniknutú situáciu reagovať Slovenská komora exekútorov a ani to, či bude návrh novely zákona schválený v parlamente

utorok 22. januára 2019

Kúpili ste, alebo predali nehnuteľnosť v r. 2018? Pozor na povinnosť podať daňové priznanie!


Existujú niektoré dôležité dátumy v roku, pri ktorých by sme mali spozornieť.

Jeden takýto nastane 31.1.2019. Je to termín do ktorého je potrebné podať daňové priznanie z nehnuteľnosti.

Upozorňujem na to práve preto, pretože nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované pokutou (min. 5 eur maximálne do výšky vyrúbenej dane obmedzenie je dané do výšky 3000 eur).

Kedy máte povinnosť podávať toto daňové priznanie?


Poďme sa najprv pozrieť na to, čo sú to nehnuteľnosti.

Rozoznávame tri druhy nehnuteľností z hľadiska podávania daňového priznania z nehnuteľností:

1. Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné…

2. Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)

3. Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

Pri akých zmenách musím podávať daňové priznanie?

- kúpa nehnuteľnosti,
- predaj nehnuteľnosti,
- darovanie nehnuteľnosti,
- nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
- zdedenie nehnuteľnosti,
- nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
- rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní - v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,

-získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží

- získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,

- získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)

- zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností

- pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,

- dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa skôr týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,

- keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

pondelok 23. júla 2018

Chystáte sa v lete na hory?

V prípade, že sa vám náhodou stane úraz alebo sa stratíte a nemáte poistenie na hory, zásah Horskej záchrannej služby budete musieť uhradiť z vlastných financií. Ak sa vám dovolenka v Tatrách už teraz zdá drahá, v takomto prípade sa môže jej cena ešte niekoľkonásobne navýšiť. Zásah horských záchranárov totiž vôbec nie je lacná záležitosť.

Zákon o Horskej záchrannej službe totiž hovorí, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má povinnosť uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom ich práce pre pomoc osobe, ktorá potrebuje záchranný zásah alebo vyžaduje pátranie. Pre deti do 18 rokov a osoby bez spôsobilosti na právne úkony si horská záchranná služba neúčtuje žiadne poplatky. Pre deti teda poistenie na hory uzatvárať nemusíte, no poisťovne to aj tak odporúčajú, najmä v prípade, keď sa jedná o cudzincov.

Pokiaľ chodíte na turistiku často a radi, určite sa vám vyplatí zriadiť si celoročné poistenie na hory. Ak sa chystáte stráviť len pár dní v Tatrách či v iných krásnych slovenských pohoriach, poistenie si môžete zriadiť na konkrétne dni. Poistenie do hôr začína už na sume približne 0,30 eur na deň a kryje náklady vo výške až do 25 000 eur.

Poistenie na hory si môžete zriadiť vo svojej poisťovni, či už online alebo osobne. Mnohé poisťovne ho ponúkajú vo zvýhodnenom balíku spolu s cestovným poistením, no pripoistiť sa na hory môžete aj osobitne.

štvrtok 31. mája 2018

Stavebný pozemok - čo to je?

 Postaviť dom či inú stavbu na pozemku, ktorý nie je na to určený môže spôsobiť veľa problémov. Je potrebné rešpektovať legislatívu, územný plán obce, spolupracovať so stavebným úradom.

 Pojem stavebný pozemok  kataster nepozná. Pozemok sa stane stavebným pozemkom až vtedy, keď je na tento pozemok vydané právoplatné stavebné povolenie. Dovtedy možno hovoriť len o pozemku určenom na výstavbu. 
Pozemok, ktorý nie je na liste vlastníctva uvedený ako Zastavané plochy a nádvoria, je potrebné požiadať pozemkový úrad ktorý väčšinou sídli v mieste okresného úradu o vyňatie časti pozemku z pozemkového fondu pod výstavbu. V prípade, ak je takýto pozemok v intraviláne obce, je takýto prevod bezplatný. Ak sa nachádza v extraviláne, je možné vynímať takúto časť pozemku za úhradu. 


 Pred samotnou kúpou pozemku, by ste si mali zistiť základné parametre pozemku, ktoré rozhodujú o tom či je vôbec možné stavať a čo je možné stavať na konkrétnej parcele. O tom čo je možné stavať a za akých podmienok je stanovené územným plánom obce.  Ak je pozemok na katastri evidovaný ako orná pôda, a je v nezastavanom území, je dôležité aby bol aspoň v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinného domu, inak takýto pozemok nie je možné považovať za stavebný. Potom je potrebné zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, teda urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny. 

 Ako zmeniť svoju záhradu na stavebný pozemok? Je treba zistiť, či sa záhrada nachádza v časti územia, ktoré je určené územným plánom obce alebo územným plánom zóny na zastavanie. Ak územný plán zóny v záväznej časti podrobne rieši podmienky umiestnenia stavieb v týchto častiach územia, nevyžaduje sa rozhodnutie o umiestnení stavby a pozemok sa považuje za stavebný pozemok. V týchto prípadoch možno rovno pristúpiť k podaniu návrhu na vydanie stavebného povolenia.


 Pred jeho vydaním bude však potrebné získať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Bez neho totiž nemožno využiť poľnohospodársku pôdu na iný účel napríklad stavebný. Keď záhrada nebude v záväznej časti územného plánu zóny určená na zastavanie, stavebný pozemok sa z nej stane až v územnom konaní o umiestnení stavby. Toto konanie prípadne môže byť priamo spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia. Pokiaľ je územné konanie spojené so stavebným konaním, pozemok sa zmení na stavebný pozemok až právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby. 


 Aj vtedy však bude potrebné získať stanovisko alebo rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí pôdy, v závislosti od toho, kde sa záhrada nachádza. Ak sa nachádza v zastavanom území obce a jej rozloha je do 5 000 štvorcových metrov, postačí stanovisko odboru okresného úradu.


utorok 24. apríla 2018

Murovaný alebo montovaný dom?


Murovaná klasika u nás na Slovensku stále vedie, svojich priaznivcov má a naďalej získava aj montovaný variant. Pred výberom dobre zvážte obe technológie.
MUROVANÝ DOM
VÝHODY
Životnosť – pri kvalite súčasných stavebných materiálov je životnosť dnešných moderných murovaných stavieb aj niekoľko stoviek rokov.
Zvuková izolácia – vďaka použitým materiálom a hrubým stenám sa výrazne zlepšuje zvuková izolácia budovy, čo zvyšuje komfort bývania.
Výborná akumulačná schopnosť – zabezpečí tepelnú pohodu aj počas prerušenej prevádzky kúrenia alebo obmedzenej prevádzky počas nočných hodín. Dobre zaizolovaná murovaná stavba dokáže bez problémov vyžarovať naakumulovaný chlad niekoľko dní a zabraňuje tak nadmernému prehrievaniu obytného priestoru počas horúcich letných dní.
NEVÝHODY
Dlhší čas výstavby a náročnosť realizácie – pri murovaných stavbách sa využívajú mokré procesy, ktoré majú predpísaný čas schnutia, čo priebeh stavebných prác výrazne predlžuje. Hrubú stavbu je navyše vhodné nechať pre lepšie sadanie prezimovať.
Konečná cena murovaného domu sa rádovo predraží o až 30 percent v porovnaní s kalkuláciou pred výstavbou. 
Náklady na prevádzku murovaného sú v priemere až 40 percent vyššie. 
Nižší tepelný odpor konštrukcie ako v prípade montovanej stavby a dlhší čas potrebný na vykúrenie murovanej stavby. Táto nevýhoda sa dá odstrániť zateplením domu.  
Z dôvodu hrubších stien väčšia zastavaná plocha ako v prípade montovaného domu.
MONTOVANÝ DOM 
VÝHODY
Jednoduchšia realizácia – vyrába sa vo výrobnej hale a jednotlivé čiastkové dielce – prefabrikáty sa následne zmontujú na stavenisku.
Rýchlosť realizácie – stavba trvá približne 3 až 6 mesiacov v závislosti od typu konštrukcie a ďalších požiadaviek. Hrubá stavba môže vyrásť aj do 3 dní.
Možnosť celoročnej výstavby – panely sa vyrábajú vo výrobnej hale a výstavba následne prebieha suchým spôsobom.
Šetrná prevádzka a ekologickosť – používajú sa ekologické materiály z obnoviteľných zdrojov (v prípade drevostavieb je nosným argumentom použitie dreva). Úspora energií sa dosahuje nielen na stavenisku, ale aj počas prevádzky domu.  
Dobré tepelno-technické parametre obvodových stien (tepelný odpor steny) – je predurčený na dosiahnutie nízkoenergetického a pasívneho štandardu.  
Úspora úžitkovej plochy vďaka menšej hrúbke obvodovej konštrukcie.
Väčšia istota, že cena uvedená v zmluve bude dodržaná (realizuje sa v krátkom časovom horizonte, do nákladov sa z tohto dôvodu neprenáša zdražovanie materiálov, palív či energií).
NEVÝHODY
Zvuková izolácia – použitie ľahkých montovaných materiálov stien môže mať za následok horšie zvukovoizolačné vlastnosti. 
Nízka akumulačná schopnosť – dom sa síce rýchlo vyhreje, no aj rýchlo vychladí hneď, keď prestanete teplo dodávať (dom sa v lete nepríjemne prehrieva).

štvrtok 19. apríla 2018

Štátnu prémiu pre mladých nahradil daňový bonus.

Od januára 2018 sa zrušil štátny príspevok pre mladých a vystriedal ho daňový bonus. Zmena sa dotkla všetkých úverov, o ktoré požiadajú mladí vo veku od 18 do 35 rokov. Čo to presne znamená a ako sa vás táto zmena dotkne?

Čo je to daňový bonus

Daňový bonus predstavuje formu priamej daňovej úľavy od štátu pre mladých, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť v tomto roku a budú žiadať o úver v banke. Na rozdiel od štátneho príspevku ide o podporu vo forme daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní. Ak teda splníte podmienky, tak budete môcť v daňovom priznaní za rok 2018 požiadať o vrátenie časti zaplatených úrokov. Aj to len do výšky 400 €, pričom daňový bonus je limitovaný aj výškou úveru, z ktorého sa bude počítať a to sumou 50 000 €.

Podmienky pre požiadanie o daňový bonus za rok 2018:
18 až 35 rokov
príjem do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v SR (cca 1 235 eur)

Ako to bude fungovať?

Na konci roka 2018 (alebo na začiatku 2019) by ste mali od banky dostať potvrdenie o výške zaplatených úrokov, z čoho sa odpočíta 50 % sumy a podľa toho si budete môcť uplatniť výšku daňového bonusu. Zjednodušene si predstavme, že ak za rok 2018 zaplatíte banke na úrokoch 700 eur, tak polovica z tejto sumy predstavuje 350. Ak teda splníte všetky podmienky, tak by vám štát mal vrátiť na daniach 350. Ak zaplatíte banke za celý nasledujúci rok na úrokoch 1000 eur, polovica z tej sumy je 500, ak splníte všetky podmienky, tak vám štát (správca dane) na úrokoch vráti maximálne 400, aj napriek tomu, že ste banke zaplatili na úrokoch viac.

Výhoda? 

Nevýhodou daňového bonusu oproti štátnej prémii je, že vám nezníži samotnú mesačnú splátku, ale štát vám spätne vráti peňažné prostriedky po roku splácania úveru. A navyše oň budete musieť požiadať sami v daňovom priznaní. Výhodný môže byť pre tých, ktorí žiadajú o úver na vyššiu sumu ako 80 000 eur. Na daňovom bonuse tak ušetríte viac peňazí, ako keby ste si brali úver za podmienok štátnej prémie v roku 2017.

piatok 30. marca 2018

Od júla prichádzajú ďalšie zmeny v hypotékach. Koho sa dotknú najviac?


Finančný “vankúš” bude najvyšší za posledné dva roky

V súčasnosti musí žiadateľom o úver zostať po odpočítaní životného minima a všetkých splátok 15% financií, respektíve finančnej rezervy, aby mali zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. Od júla 2018 sa táto hranica finančného vankúša zvyšuje na hranicu 20% a zostávajúca suma po odpočítaní životného minima, výšky splátok a 20-percentnej finančnej rezervy sa počíta ako zostávajúca suma, ktorou môže byť splácaný hypotekárny úver. V praxi to znamená, že oproti minulému roku dostanú žiadatelia o úver z banky oveľa nižšiu sumu.

Úver nad 90% dostane len jeden z desiatich

Banky pokračujú v trende obmezovania stopercentných hypoték na minimum. Podľa nariadení Národnej Banky Slovenska môžu banky poskytnúť len 40% z objemu všetkých hypoték nad 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Hypotéky so stopercentným plnením dostane po novom maximálne jeden z desiatich žiadateľov o úver.

Táto situácia podľa bánk vyplýva z dôvodu obáv z poklesu cien nehnuteľností, pretože vyššie hypotéky by v tom prípade nemali možnosť dostatočného zabezpečenia. V prípade nechopnosti klienta splácať hypotéku a poklesu ceny nehnuteľnosti by nebolo možné z predaja nehnuteľnosti zafinancovať zostatok výšky úveru.

Štátny príspevok pre mladých v podobe daňového bonusu dostane len jeden z dvojice žiadateľov

Od roku 2018 v hypotékach pre mladých nastala výrazná zmena. Trojpercentný štátny príspevok pri nových hypotékach od tohto roku bude žiadateľom v roku 2019 stiahnutý v podobe daňového bonusu. Túto úľavu zo zaplatených úrokov prostredníctvom daňového priznania si bude môcť uplatniť len hlavný dlžník na úvere.