pondelok 23. júla 2018

Chystáte sa v lete na hory?

V prípade, že sa vám náhodou stane úraz alebo sa stratíte a nemáte poistenie na hory, zásah Horskej záchrannej služby budete musieť uhradiť z vlastných financií. Ak sa vám dovolenka v Tatrách už teraz zdá drahá, v takomto prípade sa môže jej cena ešte niekoľkonásobne navýšiť. Zásah horských záchranárov totiž vôbec nie je lacná záležitosť.

Zákon o Horskej záchrannej službe totiž hovorí, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má povinnosť uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom ich práce pre pomoc osobe, ktorá potrebuje záchranný zásah alebo vyžaduje pátranie. Pre deti do 18 rokov a osoby bez spôsobilosti na právne úkony si horská záchranná služba neúčtuje žiadne poplatky. Pre deti teda poistenie na hory uzatvárať nemusíte, no poisťovne to aj tak odporúčajú, najmä v prípade, keď sa jedná o cudzincov.

Pokiaľ chodíte na turistiku často a radi, určite sa vám vyplatí zriadiť si celoročné poistenie na hory. Ak sa chystáte stráviť len pár dní v Tatrách či v iných krásnych slovenských pohoriach, poistenie si môžete zriadiť na konkrétne dni. Poistenie do hôr začína už na sume približne 0,30 eur na deň a kryje náklady vo výške až do 25 000 eur.

Poistenie na hory si môžete zriadiť vo svojej poisťovni, či už online alebo osobne. Mnohé poisťovne ho ponúkajú vo zvýhodnenom balíku spolu s cestovným poistením, no pripoistiť sa na hory môžete aj osobitne.

štvrtok 31. mája 2018

Stavebný pozemok - čo to je?

 Postaviť dom či inú stavbu na pozemku, ktorý nie je na to určený môže spôsobiť veľa problémov. Je potrebné rešpektovať legislatívu, územný plán obce, spolupracovať so stavebným úradom.

 Pojem stavebný pozemok  kataster nepozná. Pozemok sa stane stavebným pozemkom až vtedy, keď je na tento pozemok vydané právoplatné stavebné povolenie. Dovtedy možno hovoriť len o pozemku určenom na výstavbu. 
Pozemok, ktorý nie je na liste vlastníctva uvedený ako Zastavané plochy a nádvoria, je potrebné požiadať pozemkový úrad ktorý väčšinou sídli v mieste okresného úradu o vyňatie časti pozemku z pozemkového fondu pod výstavbu. V prípade, ak je takýto pozemok v intraviláne obce, je takýto prevod bezplatný. Ak sa nachádza v extraviláne, je možné vynímať takúto časť pozemku za úhradu. 


 Pred samotnou kúpou pozemku, by ste si mali zistiť základné parametre pozemku, ktoré rozhodujú o tom či je vôbec možné stavať a čo je možné stavať na konkrétnej parcele. O tom čo je možné stavať a za akých podmienok je stanovené územným plánom obce.  Ak je pozemok na katastri evidovaný ako orná pôda, a je v nezastavanom území, je dôležité aby bol aspoň v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinného domu, inak takýto pozemok nie je možné považovať za stavebný. Potom je potrebné zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, teda urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny. 

 Ako zmeniť svoju záhradu na stavebný pozemok? Je treba zistiť, či sa záhrada nachádza v časti územia, ktoré je určené územným plánom obce alebo územným plánom zóny na zastavanie. Ak územný plán zóny v záväznej časti podrobne rieši podmienky umiestnenia stavieb v týchto častiach územia, nevyžaduje sa rozhodnutie o umiestnení stavby a pozemok sa považuje za stavebný pozemok. V týchto prípadoch možno rovno pristúpiť k podaniu návrhu na vydanie stavebného povolenia.


 Pred jeho vydaním bude však potrebné získať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Bez neho totiž nemožno využiť poľnohospodársku pôdu na iný účel napríklad stavebný. Keď záhrada nebude v záväznej časti územného plánu zóny určená na zastavanie, stavebný pozemok sa z nej stane až v územnom konaní o umiestnení stavby. Toto konanie prípadne môže byť priamo spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia. Pokiaľ je územné konanie spojené so stavebným konaním, pozemok sa zmení na stavebný pozemok až právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby. 


 Aj vtedy však bude potrebné získať stanovisko alebo rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí pôdy, v závislosti od toho, kde sa záhrada nachádza. Ak sa nachádza v zastavanom území obce a jej rozloha je do 5 000 štvorcových metrov, postačí stanovisko odboru okresného úradu.


utorok 24. apríla 2018

Murovaný alebo montovaný dom?


Murovaná klasika u nás na Slovensku stále vedie, svojich priaznivcov má a naďalej získava aj montovaný variant. Pred výberom dobre zvážte obe technológie.
MUROVANÝ DOM
VÝHODY
Životnosť – pri kvalite súčasných stavebných materiálov je životnosť dnešných moderných murovaných stavieb aj niekoľko stoviek rokov.
Zvuková izolácia – vďaka použitým materiálom a hrubým stenám sa výrazne zlepšuje zvuková izolácia budovy, čo zvyšuje komfort bývania.
Výborná akumulačná schopnosť – zabezpečí tepelnú pohodu aj počas prerušenej prevádzky kúrenia alebo obmedzenej prevádzky počas nočných hodín. Dobre zaizolovaná murovaná stavba dokáže bez problémov vyžarovať naakumulovaný chlad niekoľko dní a zabraňuje tak nadmernému prehrievaniu obytného priestoru počas horúcich letných dní.
NEVÝHODY
Dlhší čas výstavby a náročnosť realizácie – pri murovaných stavbách sa využívajú mokré procesy, ktoré majú predpísaný čas schnutia, čo priebeh stavebných prác výrazne predlžuje. Hrubú stavbu je navyše vhodné nechať pre lepšie sadanie prezimovať.
Konečná cena murovaného domu sa rádovo predraží o až 30 percent v porovnaní s kalkuláciou pred výstavbou. 
Náklady na prevádzku murovaného sú v priemere až 40 percent vyššie. 
Nižší tepelný odpor konštrukcie ako v prípade montovanej stavby a dlhší čas potrebný na vykúrenie murovanej stavby. Táto nevýhoda sa dá odstrániť zateplením domu.  
Z dôvodu hrubších stien väčšia zastavaná plocha ako v prípade montovaného domu.
MONTOVANÝ DOM 
VÝHODY
Jednoduchšia realizácia – vyrába sa vo výrobnej hale a jednotlivé čiastkové dielce – prefabrikáty sa následne zmontujú na stavenisku.
Rýchlosť realizácie – stavba trvá približne 3 až 6 mesiacov v závislosti od typu konštrukcie a ďalších požiadaviek. Hrubá stavba môže vyrásť aj do 3 dní.
Možnosť celoročnej výstavby – panely sa vyrábajú vo výrobnej hale a výstavba následne prebieha suchým spôsobom.
Šetrná prevádzka a ekologickosť – používajú sa ekologické materiály z obnoviteľných zdrojov (v prípade drevostavieb je nosným argumentom použitie dreva). Úspora energií sa dosahuje nielen na stavenisku, ale aj počas prevádzky domu.  
Dobré tepelno-technické parametre obvodových stien (tepelný odpor steny) – je predurčený na dosiahnutie nízkoenergetického a pasívneho štandardu.  
Úspora úžitkovej plochy vďaka menšej hrúbke obvodovej konštrukcie.
Väčšia istota, že cena uvedená v zmluve bude dodržaná (realizuje sa v krátkom časovom horizonte, do nákladov sa z tohto dôvodu neprenáša zdražovanie materiálov, palív či energií).
NEVÝHODY
Zvuková izolácia – použitie ľahkých montovaných materiálov stien môže mať za následok horšie zvukovoizolačné vlastnosti. 
Nízka akumulačná schopnosť – dom sa síce rýchlo vyhreje, no aj rýchlo vychladí hneď, keď prestanete teplo dodávať (dom sa v lete nepríjemne prehrieva).

štvrtok 19. apríla 2018

Štátnu prémiu pre mladých nahradil daňový bonus.

Od januára 2018 sa zrušil štátny príspevok pre mladých a vystriedal ho daňový bonus. Zmena sa dotkla všetkých úverov, o ktoré požiadajú mladí vo veku od 18 do 35 rokov. Čo to presne znamená a ako sa vás táto zmena dotkne?

Čo je to daňový bonus

Daňový bonus predstavuje formu priamej daňovej úľavy od štátu pre mladých, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť v tomto roku a budú žiadať o úver v banke. Na rozdiel od štátneho príspevku ide o podporu vo forme daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní. Ak teda splníte podmienky, tak budete môcť v daňovom priznaní za rok 2018 požiadať o vrátenie časti zaplatených úrokov. Aj to len do výšky 400 €, pričom daňový bonus je limitovaný aj výškou úveru, z ktorého sa bude počítať a to sumou 50 000 €.

Podmienky pre požiadanie o daňový bonus za rok 2018:
18 až 35 rokov
príjem do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v SR (cca 1 235 eur)

Ako to bude fungovať?

Na konci roka 2018 (alebo na začiatku 2019) by ste mali od banky dostať potvrdenie o výške zaplatených úrokov, z čoho sa odpočíta 50 % sumy a podľa toho si budete môcť uplatniť výšku daňového bonusu. Zjednodušene si predstavme, že ak za rok 2018 zaplatíte banke na úrokoch 700 eur, tak polovica z tejto sumy predstavuje 350. Ak teda splníte všetky podmienky, tak by vám štát mal vrátiť na daniach 350. Ak zaplatíte banke za celý nasledujúci rok na úrokoch 1000 eur, polovica z tej sumy je 500, ak splníte všetky podmienky, tak vám štát (správca dane) na úrokoch vráti maximálne 400, aj napriek tomu, že ste banke zaplatili na úrokoch viac.

Výhoda? 

Nevýhodou daňového bonusu oproti štátnej prémii je, že vám nezníži samotnú mesačnú splátku, ale štát vám spätne vráti peňažné prostriedky po roku splácania úveru. A navyše oň budete musieť požiadať sami v daňovom priznaní. Výhodný môže byť pre tých, ktorí žiadajú o úver na vyššiu sumu ako 80 000 eur. Na daňovom bonuse tak ušetríte viac peňazí, ako keby ste si brali úver za podmienok štátnej prémie v roku 2017.

piatok 30. marca 2018

Od júla prichádzajú ďalšie zmeny v hypotékach. Koho sa dotknú najviac?


Finančný “vankúš” bude najvyšší za posledné dva roky

V súčasnosti musí žiadateľom o úver zostať po odpočítaní životného minima a všetkých splátok 15% financií, respektíve finančnej rezervy, aby mali zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. Od júla 2018 sa táto hranica finančného vankúša zvyšuje na hranicu 20% a zostávajúca suma po odpočítaní životného minima, výšky splátok a 20-percentnej finančnej rezervy sa počíta ako zostávajúca suma, ktorou môže byť splácaný hypotekárny úver. V praxi to znamená, že oproti minulému roku dostanú žiadatelia o úver z banky oveľa nižšiu sumu.

Úver nad 90% dostane len jeden z desiatich

Banky pokračujú v trende obmezovania stopercentných hypoték na minimum. Podľa nariadení Národnej Banky Slovenska môžu banky poskytnúť len 40% z objemu všetkých hypoték nad 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Hypotéky so stopercentným plnením dostane po novom maximálne jeden z desiatich žiadateľov o úver.

Táto situácia podľa bánk vyplýva z dôvodu obáv z poklesu cien nehnuteľností, pretože vyššie hypotéky by v tom prípade nemali možnosť dostatočného zabezpečenia. V prípade nechopnosti klienta splácať hypotéku a poklesu ceny nehnuteľnosti by nebolo možné z predaja nehnuteľnosti zafinancovať zostatok výšky úveru.

Štátny príspevok pre mladých v podobe daňového bonusu dostane len jeden z dvojice žiadateľov

Od roku 2018 v hypotékach pre mladých nastala výrazná zmena. Trojpercentný štátny príspevok pri nových hypotékach od tohto roku bude žiadateľom v roku 2019 stiahnutý v podobe daňového bonusu. Túto úľavu zo zaplatených úrokov prostredníctvom daňového priznania si bude môcť uplatniť len hlavný dlžník na úvere.

piatok 16. marca 2018

Máte platný preukaz poistenca?


Máte slovenský alebo európsky preukaz?

Ak bol váš preukaz poistenca vydaný len na národnej úrovni, jeho platnosť na Slovensku je prakticky neobmedzená. Platnosť sa mení jedine v prípade, že meníte zdravotnú poisťovňu. Ak teda navštevujete lekárov, nemusíte sa obávať, že by ste obišli bez vyšetrenia. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti totiž vedia, že preukaz máte na území Slovenska platný. O každej zmene poisťovne však musíte svojich lekárov informovať.

Preukaz poistenca nosí takmer každý z nás v peňaženke či dokladoch, takmer ako povinnú výbavu. Ak máte ľudovo povedané “kartičku poistenca” starú už niekoľko desaťročí, mali by ste sa začať zaujímať aj o jej platnosť. Preukaz poistenca totiž slúži na využívanie zdravotnej starostlivosti, za ktorú si platíte.

Od 1. januára 2012 však slovenské zdravotné poisťovne vydávajú automaticky kartičku poistenca, ktorá je platná aj pre Európu. Vydanie preukazu je bezplatné a vďaka tomu, že je v podstate dvojitý, môžete ho využívať nielen na Slovensku, ale aj v rámci členských štátov Európskej únie v ich štátnych zariadeniach. Rozdiel je v tom, že platnosť tohto preukazu poistenca je obmedzená na 10 rokov. Po uplynutí doby je potrebné preukaz vymeniť za nový, pričom výmena je bezplatná.

Máte uzavreté poistenie len v jednej poisťovni?

Pokiaľ máte zdravotné poistenie a preukaz poistenca v jednej poisťovni, nemôžete sa poistiť inde. Používať môžete len jeden, ktorý je platný podľa všetkých náležitostí. Ak sa chystáte zmeniť vašu zdravotnú poisťovňu, je potrebné tak urobiť do 30. septembra aktuálneho roka a možnosť zmeny poisťovne je len raz ročne. O tejto zmene by ste mali informovať aj všetkých lekárov, ktorých navštevujete.

Stratili ste preukaz poistenca? Nový dostanete zadarmo

Ak ste prišli o preukaz poistenca stratou, krádežou alebo iným spôsobom, nemusíte sa obávať, že budete platiť vysoké poplatky. Stačí zájsť na pobočku vašej zdravotnej poisťovne a požiadať o vydanie nového. Preukázať sa môžete občianskym preukazom a dostanete preukaz s dočasnou platnosťou, pokým vám nebude vystavený nový preukaz poistenca.

Odcudzenie preukazu poistenca môžete s vašou zdravotnou poisťovňou riešiť aj písomnou žiadosťou, pričom v tomto prípade vám môže poisťovňa vydať a zaslať obratom dočasný preukaz. Na poštovú adresu vám po vystavení zašle originál.

Ak ste teda mali preukaz poistenca vystavený už po 1. januári 2012, platí vám aj v rámci krajín Európskej únie ešte po dobu štyroch rokov. Pokiaľ máte preukaz starší, radšej sa zastavte vo vašej zdravotnej poisťovni a požiadajte o jeho výmenu.

nedeľa 11. marca 2018

Čo sa viac oplatí – nové auto, alebo ojazdené auto?


Ak uvažujte o kúpe auta je potrebné porovnať tieto kritériá:

- Minulosť vozidla – zaujímajte sa minulosť a počet majiteľov, vzhľad auta. Sledujte lak, karosériu, motor, nápravy, svetlá, klimatizáciu, elektrické zariadenia, interiér, opotrebovanie sedadiel, volantu, bŕzd, riadiacej páky...

- Výbava vozidla - staršie autá mnohokrát nemajú už dnes štandardnú výbavu ako je ABS, airbagy, mnohé bezpečnostné prvky, ale aj prvky konfortu.

- Cena je rozhodujúca. Ojazdené auto je lacnejšie ako nové, čo je spôsobené znižujúcou sa trhovou cenou a hodnotou vozidla. Cena je rozhodujúca nielen pri samotnej kúpe, ale neskôr aj pri uzatvorení poistenia či pri tankovaní. Väčšie a silnejšie autá majú vyššiu spotrebu a na základe technických parametrov sa platí aj vyššia cena poistenia.

- Vek vozidla - čím je auto mladšie, tým je drahšie. Kúpa auta staršieho ako 10 rokov sa nemusí oplatiť, pretože v najbližšej dobe bude potrebné kúpiť nové diely a absolvovať niekoľko opráv. Je preto lepšie kúpiť mladšie auta ako 10 rokov.

- Najazdené kilometre - v budúcnosti môžu prejaviť problémy s technickým stavom.

Ak máte dostatok financií, plánujete auto využívať denne, chcete ho v plnej výbave a je pre vás zásadná otázka bezpečnosti, kúpte si nové auto. Ak potrebujete auto ihneď, no nemáte dostatočný rozpočet, vyberajte si ojazdené, ale mladšie auto, s menším počtom najazdených kilometrov ale dôkladne si detaily. Ak máte pochybnosti, nenechajte sa ovplyvniť nízkou cenou. Nesprávny výber môže stáť ďalšie náklady. Celkom dobrým tipom je kúpa predvádzacieho vozidla, ktoré je za menšiu cenu a má najazdených menší počet kilometrov.