pondelok 1. septembra 2014

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE CENU POZEMKU.
Množstvo ľudí predáva pozemok, nie vždy však vedia stanoviť cenu, za ktorú ho môžu predať tak aby ho nielen predávali, ale aj predali. Najskôr je potrebné získať informáciu, na aký účel je možné podľa územného plánu pozemok využiť. Túto informáciu je možné vyžiadať priamo na stavebnom úrade v obci kde sa pozemok nachádza. Dôležité je aj to, či sa pozemok nachádza v intraviláne alebo extraviláne obce. Tento údaj je zaznačený v liste vlastníctva. 
List vlastníctva má tri časti: A, B, C.
ČASŤ A - druh pozemku: 
- zastavaná plocha /ide o stavebný pozemok/ a ak je pozemok bez stavby, tento zápis počíta so zastavaním aj do budúcnosti.
  • - orná pôda, záhrada či vinica - takto označený pozemok môže slúžiť na výstavbu. Táto informácia je uvedená v územnom pláne obce, ktorý vydáva miestny obecný úrad.
  • - ak je v liste vlastníctva uvedená orná pôda, je potrebné okresný úrad, resp. pozemkový a lesný odbor na príslušnom okresnom úrade o vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu. Takáto poľnohospodárska pôda sa delí na kategórie a za tento úkon sa platí podľa kategórie, ktorú určia na úrade. Cena závisí od veľkosti pozemku a kvality pôdy a či sa pozemok nachádza v intraviláne - vo vnútri obce alebo v extraviláne - mimo, resp. za hranicami obce. Na liste vlastníctva je intravilán označený číslom 1 a extravilán je označený číslom 2.
ČASŤ B - vlastník pozemku, resp. vlastníci a ich spoluvlastnícke podiely.
ČASŤ C - ťarchy /založenie v prospech banky, vecné bremená ako predkupné právo alebo právo prechodu/.
Z tohoto pohľadu je otázka ceny je preto vždy veľmi individuálna. Záleží na ponuke a dopyte v danej lokalite. Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu: možnosti pripojenia ku kanalizácii, pripojenie inžinierskych sietí, vybavenosť obce a vzdialenosť od najbližšieho okresného či krajského mesta. Vyššiu hodnotu má vždy pozemok, na ktorom je možne postaviť rodinný dom ako pozemok, kde je výstavba akýmkoľvek spôsobom obmedzená.