piatok 5. februára 2016

Ako podať daňové priznanie?

Výška dane z príjmu sa odvádza na základe sadzby dane, podľa výšky základu dane. 
Pokiaľ nepresiahne sumu 35022,31 € sadzba dane je 19%. Pokiaľ je základ dane vyšší ako 35022,31 € uplatňuje sa 25% sadzba dane, na tú časť, ktorá sumu presiahla. Výšku dane z príjmu je možné vypočítať na základe určitého vzorca zo základu dane. Od príjmov odpočítate výdavky a po uplatnení nezdaniteľných častí základu dane zaokrúhlite sumu nadol.
Daňové priznanie nemusí podávať každý.
Daňové priznanie z príjmov za rok 2015 je potrebné doručiť na finančný úrad priradený podľa miesta trvalého bydliska najneskôr k 31. marcu 2016. Ak ste však pracovali v zahraničí, daňové priznanie z takýchto príjmov si môžete odložiť až o pol roka. Do 31. marca je však potrebné doručiť na príslušný finančný úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania z príjmov. 
Ak máte stres už len zo samotného výberu tlačiva o daňovom priznaní, mali by ste vedieť, že máte aj opravný pokus a dokonca možnosť dodatočného daňového priznania po 31. marci 2016. Existuje viacero typov daňového priznania k dani z príjmu, ktoré si vyberáte podľa potreby:
Typ A - Daňové priznanie pre osoby s príjmom len zo závislej činnosti.
Typ B - Daňové priznanie pre všetkých ostatných daňovníkov.
Pri vypĺňaní tlačiva treba zaškrtnúť, že podávate riadne daňové priznanie. Pokiaľ však pred termínom odovzdania zistíte, že v daňovom priznaní ste sa pomýlili, môžete vyplniť opravné daňové priznanie. Ak však na niečo zabudnete a spomeniete si po termíne, môžete podať dodatočné daňové priznanie. V tomto prípade je potrebné uviesť, kedy ste zistili nezrovnalosť a za aký rok podávate dodatočné daňové priznanie.
Stačí si uplatniť nezdaniteľné časti a základ dane môže byť nižší. Nezdaniteľnú časť základu dane si môžno uplatniť na daňovníka, pričom v takomto prípade je možné znížiť sumu až o 3803,33 €. Pokiaľ by ste si nezdaniteľnú časť uplatnili na manželku alebo manžela, ktorý nedosahuje žiadne príjmy alebo len veľmi nízke, v tomto prípade je možné znížiť základ dane o ďalších 3803,33 €. 
Pokiaľ preukážete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné alebo doplnkové dôchodkové sporenie, je možné znížiť základ dane o niekoľko stoviek eur. Ak sporíte do druhého dôchodkového piliera, môžete si uplatniť na zníženie základu dane príspevky do výšky až 988,80 €. Pokiaľ sporíte v treťom dôchodkovom pilieri, uplatniť si môžete príspevky až do výšky 180,00 €.
Daň je možné znížiť aj o daňový bonus na dieťa, ktorý sa uplatňuje na dieťa žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom. Tento bonus si však môže uplatniť len jeden z rodičov, respektíve jeden daňovník, ktorý má ročný príjem minimálne 2280 €.
Pokiaľ máte príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z požitia diela a umeleckého výkonu, môžete si uplatniť výdavky vo výške 40% z príjmov maximálne do výšky 5040 €.
Ak váš zamestnávateľ vyhotoví ročné zúčtovanie preddavkov na daň, nemusíte podávať daňové priznanie. Pokiaľ ste v uplynulom roku zarobili menej ako 1901,67 €, daňové priznanie z dani z príjmu taktiež podávať nemusíte.