sobota 20. augusta 2016

Poistná udalosť a škodová udalosť - poznáte rozdiel?

Poistná udalosť

Ide o udalosť, pri ktorej bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. V prípade poistnej udalosti vzniká nárok na poistné plnenie, avšak dôležité je poistnú udalosť nahlásiť, čo je povinnosťou poisteného. 
Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia. Poistné udalosti sú definované v poistnej zmluve, na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia. Základné a najbežnejšie druhy poistenia sú:
●Poistenie osôb
●Poistenie áut
●Poistenie majetku
Náhradu škody (na zdraví, majetku, aute) poskytuje poisťovňa len v zodpovednom poistení. V iných poisteniach je poskytované práve poistné plnenie, v ktorom sa poskytuje napríklad strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne. Pri vyplatení poistného plnenia je potrebné, aby poistná udalosť spĺňala všetky podmienky, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve. 
Poistnú udalosť je poistený povinný nahlásiť čo v najkratšom čase poisťovni, v ktorej má uzatvorenú poistnú zmluvu. Následne začína prebiehať likvidácia poistnej udalosti poisťovňou. Poisťovňa musí začať vyšetrovanie, bez odkladov, ktoré môže trvať maximálne 3 mesiace, ak nie je určené inak. Ak nie je možné začatie vyšetrovania, musí poisťovňa poistenému oznámiť dôvody a na jeho žiadosť vyplatiť primeranú zálohu, v prípade ak existuje právno na poistné plnenie. Po skončení vyšetrovania je poisťovňa povinná oznámiť výsledky poistenému a v prípade poistnej udalosti vzniká nárok na vyplatenie poistného plnenia.
Škodová udalosť
Škodová udalosť je skutočnosť, z ktorej vznikla škoda na majetku, aute či zdraví poistenej osoby. Škodová udalosť môže byť dôvodom vzniku práva na vyplatenie poistného plnenia. Sama o sebe ešte nemusí byť poistnou udalosťou, no pokiaľ začne spĺňať podmienky poistenia, môže sa z nej poistná udalosť stať. Je však potrebné overiť, či je v poistnej zmluve krytá škodová udalosť, či je zmluva platná a tým pádom môže vzniknúť poistná udalosť s nárokom na vyplatenie poistného krytia.