nedeľa 16. apríla 2017

Ako postupovať, ak sa má podpis na zmluvu osvedčiť v zahraničí?

Podpis  prevodcu nehnuteľnosti ( predávajúceho, darcu a pod)musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený  na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.
Osvedčenie pravosti podpisu je úkon, v rámci ktorého príslušný úrad potvrdzuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený, pred povereným zamestnancom úradu listinu vlastnoručne podpísala, alebo že podpis, ktorým v minulosti listinu vlastnoručne podpísala, uznala za vlastný.
Podpis na dokumente, ktorý má byť použitý na úradne účely na území Slovenskej republiky (napr. kataster nehnuteľností) možno overiť v zahraničí:
a)     na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, t.j. na veľvyslanectve,
b)     na konzuláte Slovenskej republiky,
c)     na úrade, ktorý je na to oprávnený a je uvedený v prílohe medzinárodného Haagskeho dohovoru zverejnený v zbierke zákonov pod č. 213/2002 Z.z., pričom tento subjekt musí pripojiť k dokumentu tzv. „apostil“ alebo
d)     na úrade, ktorý výslovne akceptuje Ministerstvo zahraničných vecí SR (ak štát nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru).

Apostil je osobitné osvedčenie (je súčasť dokumentu) vydané príslušným orgánom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru. Teda aj na území Slovenskej republiky, keďže sme k dohovoru pristúpili. Apostil neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená. Apostil sa umiestňuje priamo na listine alebo na jej nadstavení (tzv. ”allonge“). Ak je dokument písaný v cudzom jazyku, je potrebné na úradné účely v SR zabezpečiť jeho úradný preklad súdnym prekladateľom (s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom). Z českého jazyka nie je potrebné robiť úradný preklad.
Takže predtým, ako pôjdete overovať podpis v zahraničí a nebude to na našom veľvyslanectve ani konzuláte, opýtajte sa príslušného úradníka (notára, advokáta a pod.), či je oprávnený overovať dokumenty, ktoré majú byť použité v zahraničí a teda či vám pripojí k dokumentu apostil.
K Háagskemu dohovoru pristúpili tieto štáty: http://www.apostil.sk/zmluvne-staty-dohovoru-o-apostile/
Čo ak sa má overiť podpis v krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru? A „poruke“ nie je naše veľvyslanectvo ani konzulát?
Aj keď je takých krajín našťastie málo, postup je komplikovanejší. Odporúčam zabezpečiť na dokumente pečiatku ministerstva zahraničných vecí tej krajiny, v ktorej sa podpis overuje, a následne pravosť pečiatky overiť na príslušnom zastupiteľskom úrade inej krajiny, ktorý je akreditovaný aj pre Slovenskú republiku (iné veľvyslanectvo alebo konzulát). Následne je potrebné pravosť pečiatky overiť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Adresy veľvyslanectiev a konzulátov nájdete: http://www.mzv.sk/