streda 5. apríla 2017

Hlásenie zmien - katastrálny odbor

Ak zmeníte trvalý pobyt, zmeníte priezvisko, získate titul, alebo nastane akékoľvek zmena identity ste povinní do 30 dní od kedy sa zmena udiala ohlásiť aj Okresnému úradu – katastrálny odbor a požiadať o vykonanie zápisu zmeny.

§ 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností:
Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinné dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto:

a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,

b) nepredloží na výzvu Okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o  nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom,

c) neoznačí na výzvu Okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť,

d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,

e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,

f) úmyselne ohlási Okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom,

g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,

h) neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,

i) overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore pozemkových úprav, pri ktorých sa nedodržali náležitosti podľa § 65 ods. 1.

Ohlasovanie zmien údajov katastra sa vykonáva na tlačive „Hlásenie zmien“, na tom Okresnom úrade, kde je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností evidovaná, tlačivá poskytne Okresný úrad, odbor katastrálny, nachádzajú sa aj na webových stránkach úradov. Zmena údajov sa na základe hlásenia zmien zapíše do katastra nehnuteľností.


Pokiaľ sa rozhodnete predávať nehnuteľnosť, a nemáte tieto zmeny vykonané na liste vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností, je potrebné vopred uviesť do súladu údaje katastra nehnuteľností.